Ärende nr AGM 27/23                                                                                              2023-12-20

 

Motpart: The WineAgency Sweden AB

Saken: Rennommésnyltning m.m.

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Rotari Blanc de Blanc Extra Brut från the WineAgency Sweden AB. Marknadsföringen har skett genom ett SMS-utskick från DinaDrycker samt på den landningssida vilken SMS:et länkar till.

I ett SMS-utskick anges att produkten ”sätter lite extra guldkant på tillvaron”. Därutöver används beskrivningarna ”Fint som Champagne” respektive ”Italiens svar på Champagne” av produkten.

I den påtalade marknadsföringen anges även att ”det är sista chansen att beställa för leverans före jul och nyår”.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Av punkten 4.2.7 i Rekommendationen framgår att Alkoholkonsumtion inte får framställas vara av särskild vikt vid högtider eller årstider eller att den i övrigt förhöjer en upplevelse.

I ett SMS-utskick anges att produkten ”sätter lite extra guldkant på tillvaron”.

Beskrivningen uppfattas som att konsumtion av vinet i fråga förhöjer vardagen och den påtalade marknadsföringen strider därför mot kravet på särskild måttfullhet.

I punkten 4.4 i Rekommendationen anges att enligt god affärssed ska geografiska ursprungsbeteckningar på alkoholdrycker alltid förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan. Här anges vidare att det heller inte är förenligt med god affärssed att utan tillstånd använda en annan produkts goda kommersiella renommé. I kommentaren anges att utgångspunkten är att den marknadsförda produkten ska kunna stå på egna ben. Det är inte därför inte tillåtet att skriva t.ex. mini-Amarone eller att i reklam för annan produkt ange att tillverkaren även gör t.ex. en Amarone.

I förevarande fall anges ”Fint som Champagne” respektive ”Italiens svar på Champagne”.

Angivandet av Champagne på sätt som skett innebär att the WineAgency Sweden AB i annonsen snyltat på det mycket goda kommersiella renommé som tillkommer Champagne. Annonserna strider även mot Rekommendations krav på att geografiska ursprungsbeteckningar på alkoholdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna. Det är ett allvarligt avsteg från god affärssed.

I den påtalade marknadsföringen anges även att ”det är sista chansen att beställa för leverans före jul och nyår”.

Även om det finns ett försvarligt intresse i att upplysa konsumenten om ledtider vid beställning från Systembolaget, särskilt inför storhelger, så är det inte är tillåtet att ”stressa” en konsument att genomföra ett inköp av alkoholdrycker (jfr punkten 5.5. i Rekommendationen). I förevarande fall hade texten kunnat ges en annan, mindre ”aggressiv” utformning, för att uppnå syftet. Det är särskilt beskrivningen ”sista chansen” som AGM anser mindre lämplig.

Sammanfattningsvis har den påtalade marknadsföringen, av de skäl som angetts. alltså befunnits vara i strid god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman