Ärende nr AGM 28/19                                                                                              2020-12-19

 

Motpart: Prime Wine Sweden AB

Saken: Rennomésnyltning

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Winkl. Marknadsföringen har skett genom ett sponsrat inlägg på Instagram från kontot Vinguiden. I den påtalade annonsen anges Alto Adige jämförs ofta med vitvinsdistrikt som Chablis, Bourgogne och Sancerre. Därefter följer en beskrivning av viner från området samt en uppgift om att Winkl 2018 erhållit höga poäng av två namngivna personer.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och justerar den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

I den påtalade annonsen anges Alto Adige jämförs ofta med vitvinsdistrikt som Chablis, Bourgogne och Sancerre. Därefter följer en beskrivning av viner från området samt en uppgift om att Winkl 2018 erhållit höga poäng av två namngivna personer.

Chablis är i likhet med Bourgogne respektive Sancerre en skyddad geografisk ursprungsbeteckning. Av punkten 3.4 i Rekommendationen framgår att geografiska ursprungsbeteckningar alltid ska förbehållas originalvarorna.

Vidare ska, enligt 5 § marknadsföringslagen, all marknadsföring stämma överens (följa) god marknadsföringssed. Renommésnyltning strider mot bestämmelsen om god marknadsföringssed och innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter eller kännetecken m.m. Med renommé menas den goodwill eller det anseende som t.ex. en produkt av visst kommersiellt ursprung har. Motsvarande gäller enligt AGM även skyddade ursprungsbeteckningar för alkoholdrycker.

Den som snyltar på någon annans renommé utnyttjar alltså en redan existerande positiv föreställning hos konsumenterna om t.ex. en annan produkt eller annat kännetecken. För att ett renommé ska kunna föreligga förutsätts att det som utnyttjas är känt på marknaden.

Annonsen vänder sig till en målgrupp bestående av konsumenter som står i begrepp att köpa alkoholdryck Denna målgrupp får anses bestå av konsumenter i allmänhet. I denna målgrupp är, enligt AGM, ursprungsbeteckningarna Chablis, Bourgogne respektive Sancerre kända. Samtliga tre regioner/appellationer förknippas främst med högkvalitativa viner och samtliga tre regioner/appellationer är således bärare av ett sådant renommé som avses i nu aktuellt fall.

Genom att förknippa det marknadsförda vinet med Chablis, Bourgogne respektive Sancerre så har motparten obehörigen nyttjat det renommé som tillkommer respektive ursprungsbeteckning. Annonsen strider därmed mot god marknadsföringssed.

Marknadsföring som strider mot kravet på god marknadsföringssed är enligt 6 § marknadsföringslagen förbjuden om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

Renommésnyltning innebär normalt en sådan uppvärdering av den marknadsförda produkten som i märkbar mån påverkar målgruppens affärsbeslut. Det har i förevarande fall inte framkommit anledning att göra annan bedömning. Den påtalade reklamen har alltså skett i strid med 5 och 6 §§ marknadsföringslagen.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman