Ärende nr AGM 28/17                                                                                              2017-11-07

 

Motpart: Rewine AB

Saken: Reklambild i print

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Barone Montalto. Marknadsföringen har skett genom en annons i tidningen Dagens Nyheter den 12 oktober. I annonsen återges, utöver bild på tillåtna föremål (flaska respektive box) även bild på sjö/hav samt siluett av människa ”på väg att hoppa i vattnet från land”.

Motpartens yttrande

Rewine AB uppger i allt väsentligt att bilden är tagen från vingården och den utsikt man har från den kan därför uppfattas som att det finns relevans. Annonsen används i medier som flyg och utanför Sverige. Marknadsföringen avbröts redan samma dag och justerades.

Skälen för beslutet

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. Den påtalade annonsen återger, utöver tillåtna föremål (flaska respektive box), även bild på sjö/hav samt siluett av människa ”på väg att hoppa i vattnet från land”. Annonsen strider således mot 7 kap. 5 § alkohollagen eftersom den återger bild på annat än vad som är tillåtet.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman