Ärende nr AGM 3/20                                                                                                2020-04-25

 

Motpart: Wine Detectives AB

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken GW:s Låda. Marknadsföringen har skett genom en reklamfilm på webbplatsen YouTube. Filmen har sedan spridits inbäddad i olika annonsutskick. Filmen ifråga återger en kortare handling där L.GW P. väcks mitt i natten och kallas till vad som ska föreställa en brottsplats

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Marknadsdomstolen har i ett flertal avgöranden slagit fast att alkoholreklam inte får utformas så att den bidrar till en positiv inställning till alkoholkonsumtion. Enligt Marknadsdomstolen så påverkar osaklig alkoholreklam (som t.ex. spelar på känslor och stämningar) folkhälsan på ett mer skadligt sätt än vad saklig information gör. Patent- och Marknadsöverdomstolen (som ersatt Marknadsdomstolen) har vidhållit denna linje.

Vid bedömningen av alkoholreklam bör enligt AGM göras en helhetsbedömning av innehållet genom dess utformning och vilken information som förmedlas.

Den påtalade reklamfilmen är humoristiskt utformad där L. GW P. (GW) spelar sig själv. GW väcks nattetid och kallas till vad som utmålas som en brottsplats. Det visar sig att vad som inträffat är att vinet tagit slut och att GW kan avhjälpa detta.

Även med beaktande av det humoristiska inslaget så har reklamfilmen som helhet ett närmast uteslutande osakligt innehåll. Filmen ifråga saknar i princip helt saklig information om den marknadsförda produkten. Att sätta alkoholkonsumtion i centrum på det sätt som sker i filmen är oförenligt med de krav som ställs på ansvarsfull alkoholreklam.

Vid en helhetsbedömning bidrar den påtalade reklamen påtagligt till att skapa en ökat positiv inställning till alkoholkonsumtion. Det rör sig därvid om ett tydligt avsteg från alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider således mot alkohollagen och har därmed inte följt god affärssed

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman