Ärende nr AGM 3/15                                                                                                2015-05-21

Motpart: Nynäshamns Ångbryggeri AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av öl

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) på marknadsföring av Pumpviken Påsköl. Marknadsföringen har skett genom annons i nr 5 för 2015 av tidskriften Allt om mat.

I annonsen har återgivits bild på bl.a. servett, glas, skålar, sillburk och, bestick.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

  • varan eller råvaror som ingår i varan,
  • enstaka förpackningar eller,
  • varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Som bakgrund i annonsen återges bild på bl.a. servett, glas, skålar, sillburk och, bestick. AGM anser därmed att annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen genom att den avbildar annat än vad som är tillåtet. Marknadsföringen är då inte förenlig med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman