Ärende nr AGM 32/17                                                                                              2017-12-21

 

Motpart: Giertz Vinimport AB

Saken: Vilseledande marknadsföring

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Grande Nuit. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick.

Vinet beskrevs i utskicket med texten ”Letar du efter ett högkvalitativt franskt vin till bra pris? Leta inte längre! Lagringsbara Grande Nuit Cabernet Sauvignon är ett elegant rött vin i mästerlig fransk stil för endast 79 kr.

Vinet är gjort på Cabernet Sauvignon – kungen av rödvinsdruvor som används för att skapa några av världens främsta viner, bland annat i Bordeaux och Kalifornien”.

Därutöver beskrevs priset som ett ”fyndpris”.

Motpartens yttrande

Motparten accepterar vad AGM framfört och bolaget har justerat sin marknadsföring enligt detta.

Skälen för beslutet

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittsmottagaren får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilket intryck andra än mottagaren kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat har därvidlag ingen betydelse.

Beträffande påståenden behöver dessa inte vara direkta eller uttryckliga, utan det kan även röra sig om underförstådda eller indirekta påståenden. Ett påstående kan även anses föreligga genom det helhetsintryck som en annons förmedlar. Det finns ett, begränsat, utrymme för s.k. sedvanliga reklamöverdrifter (pufferies) dvs. uttryck vilka inte är avsedda att uppfattas bokstavligen.

Respektive annons vänder sig till en målgrupp bestående av konsumenter som står i begrepp att köpa alkoholdryck. Denna målgrupp får anses bestå av konsumenter i allmänhet.

Vilseledande reklam är enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen förbjuden om den påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

Vinet beskrevs i utskicket med texten ”Letar du efter ett högkvalitativt franskt vin till bra pris? Leta inte längre! Lagringsbara Grande Nuit Cabernet Sauvignon är ett elegant rött vin i mästerlig fransk stil för endast 79 kr.

Vinet är gjort på Cabernet Sauvignon – kungen av rödvinsdruvor som används för att skapa några av världens främsta viner, bland annat i Bordeaux och Kalifornien”.

Därutöver beskrivs priset som ett ”fyndpris”.

Texten är ägnad att uppfattas som att vinet ifråga är av hög kvalitet, dvs. av högre kvalitet än övervägande delen av övriga viner på Systembolaget. Intrycket förstärks av beskrivningen av druvan. Fyndpris uppfattas i relativ mening dvs, att vinet är väsentligt bättre än andra viner till motsvarande pris. Som framgår ovan så ställer marknadsföringslagen höga krav på vederhäftighet.

Giertz Vinimport AB har inte presenterat något underlag som styrker detta och påståendet är därmed vilseledande.

Uppgifter om en produkts kvalitet eller dess pris är typiskt sett sådana som påverkar målgruppens affärsbeslut vilket därmed gör att den påtalade marknadsföringen är otillbörlig.

Den har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman