Ärende nr AGM 34/17                                                                                              2017-12-21

 

Motpart: Winepartners Nordic AB

Saken: Vilseledande marknadsföring

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Tommolo Organic. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick.

I själva ämnesraden till utskicket anges ”Snart slut, erbjudande du INTE vill missa!”.

Motpartens yttrande

Motparten accepterar vad AGM framfört och bolaget har justerat sin marknadsföring enligt detta.

Skälen för beslutet

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittsmottagaren får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilket intryck andra än mottagaren kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat har därvidlag ingen betydelse.

Beträffande påståenden behöver dessa inte vara direkta eller uttryckliga, utan det kan även röra sig om underförstådda eller indirekta påståenden. Ett påstående kan även anses föreligga genom det helhetsintryck som en annons förmedlar. Det finns ett, begränsat, utrymme för s.k. sedvanliga reklamöverdrifter (pufferies) dvs. uttryck vilka inte är avsedda att uppfattas bokstavligen.

Respektive annons vänder sig till en målgrupp bestående av konsumenter som står i begrepp att köpa alkoholdryck. Denna målgrupp får anses bestå av konsumenter i allmänhet.

Vilseledande reklam är enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen förbjuden om den påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

I själva ämnesraden till utskicket anges ”Snart slut, erbjudande du INTE vill missa!.

Texten är ägnad att uppfattas bokstavligen, dvs. att vinet snart är slut på Systembolaget samt att det därefter inte kommer att kunna köpas. Som framgår ovan så ställer marknadsföringslagen höga krav på vederhäftighet.

Winepartners Nordic AB har inte presenterat något underlag som styrker detta och påståendet är därmed vilseledande.

Uppgifter om att en produkt endast finns tillgänglig i begränsad mängd är typiskt sett en sådan som påverkar målgruppens affärsbeslut vilket därmed gör att den påtalade marknadsföringen är otillbörlig.

Den har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman