Ärende nr AGM 34/21                                                        2021-11-18

 

Motpart: The Wine and Spirits Collective Sweden AB

Saken: Reklamtext

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

 

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Privat. I den påtalade reklamen återges som rubrik ”Nyckeln till en lyckad fest” illustrerat av en bild på produkten i fråga.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Kravet på särskild måttfullhet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I den påtalade reklamen återges som rubrik ”Nyckeln till en lyckad fest” illustrerat av en bild på produkten i fråga. Texten och den utformning som annonsen fått medför att den ger intryck av att det mousserande vinet är nyckeln till en lyckad fest/att alkoholdryck gör festen lyckad. Alkoholreklam med den innebörden är inte förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot kravet på särskild måttfullhet har den inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman