Ärende nr AGM 36/17                                                                                              2017-12-21

 

Motpart: Chris Wine AB

Saken: Vilseledande marknadsföring

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Gran Feudo 2012. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick.

I själva ämnesraden till utskicket anges ”Tillfälle – Gran Feudo 2012 – Ett storslaget årgångsvin!”. I själva utskicket anges ”TILLFÄLLE! Gran Feudo Reserva 2012 – lagrat årgångsvin till otroligt pris! Årgång 2012 gav viner med härligt rik och kraftfull karaktär, förträffliga att dricka nu eller spara i 5 år. Nu finns ett mindre parti av Gran Feudo Reserva från detta toppår i Sverige till det otroliga priset 99 kr! OBS! Begränsat lager!”.

Motpartens yttrande

Motparten accepterar vad AGM framfört och bolaget har justerat sin marknadsföring enligt detta.

Skälen för beslutet

I enlighet med vederhäftighetskravet i marknadsföringslagen har avsändaren ansvar för att påståenden som används är vederhäftiga. Avgörande vid bedömningen av ett reklambudskap är enligt Marknadsdomstolen det intryck som genomsnittsmottagaren får vid en hastig kontakt med annonsen i fråga. Avsändaren måste kunna bevisa att detta intryck är vederhäftigt, i annat fall anses marknadsföringen vilseledande. För det fall reklamen kan uppfattas på flera sätt måste avsändaren kunna styrka vederhäftigheten i samtliga dessa fall. Vilket intryck andra än mottagaren kan få eller vad avsändaren eller annonsören har menat har därvidlag ingen betydelse.

Beträffande påståenden behöver dessa inte vara direkta eller uttryckliga, utan det kan även röra sig om underförstådda eller indirekta påståenden. Ett påstående kan även anses föreligga genom det helhetsintryck som en annons förmedlar. Det finns ett, begränsat, utrymme för s.k. sedvanliga reklamöverdrifter (pufferies) dvs. uttryck vilka inte är avsedda att uppfattas bokstavligen.

Respektive annons vänder sig till en målgrupp bestående av konsumenter som står i begrepp att köpa alkoholdryck. Denna målgrupp får anses bestå av konsumenter i allmänhet.

Vilseledande reklam är enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen förbjuden om den påverkar eller sannolikt påverkar målgruppens affärsbeslut.

I själva ämnesraden till utskicket anges ”Tillfälle – Gran Feudo 2012 – Ett storslaget årgångsvin!”. I själva utskicket anges ”TILLFÄLLE! Gran Feudo Reserva 2012 – lagrat årgångsvin till otroligt pris! Årgång 2012 gav viner med härligt rik och kraftfull karaktär, förträffliga att dricka nu eller spara i 5 år. Nu finns ett mindre parti av Gran Feudo Reserva från detta toppår i Sverige till det otroliga priset 99 kr! OBS! Begränsat lager!”.

Utskicket ger för genomsnittskonsumenten intryck av att det rör sig om ett vin av hög kvalitet dvs. av högre kvalitet än övervägande delen av viner på Systembolaget, att priset är otroligt bra dvs. att vinets kvalitet motsvarar viner till ett väsentligt högre pris/vinet är väsentligt bättre än majoriteten av de viner som säljs till motsvarande pris, att 2012 var ett toppår (inte bara bättre än normalt) för spanska viner samt att det endast finns ett begränsat parti av vinet ifråga. Som framgår ovan så ställer marknadsföringslagen höga krav på vederhäftighet.

Chris Wine AB har inte presenterat något underlag som styrker detta och påståendet är därmed vilseledande.

Uppgifter om en produkts kvalitet, ställning på marknaden, dess pris eller om att den endast finns tillgänglig i begränsad mängd är typiskt sett sådana som påverkar målgruppens affärsbeslut vilket därmed gör att den påtalade marknadsföringen är otillbörlig.

Den har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman