Ärende nr AGM 4/23                                                                                                2023-02-28

 

Motpart: BUSAB Sverige AB

Saken: Alkoholreklam på säljställe m.m.

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker av varumärket KUBIK Hard Seltzer inne på serveringsställe (enligt anmälaren en studentnation). Enligt anmälaren har det använts påträngande marknadsföring i form av stora reklamskyltar (banderoller). Därutöver har, enligt anmälaren, i marknadsföringen används budskap som ”Så här glad blir Anton när ni beställer Kubik i baren på Värmlands”.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Det är heller inte tillåtet att särskilt rikta sig till, eller i alkoholreklam i bild skildra, personer under 25 år.

Förbudet mot att rikta marknadsföringen särskilt mot personer under 25 år bör, enligt AGM, inte tolkas så att det råder ett generellt förbud mot marknadsföring inne på t.ex. studentnationer. En sådan tolkning skulle, enligt gällande praxis, även innebära förbud mot prislistor samt försäljning av alkoholdryck. Däremot bör givetvis annonsören beakta vilken målgrupp som normalt frekventerar studentnationer (yngre vuxna). Det sistnämnda innebär att det föreligger starkare skäl än normalt att säkerställa att reklamen t.ex. inte spelar på känslor och stämningar utan är sakligt inriktad. AGM vill vara tydlig med att budskap som ”Så här glad blir Anton när ni beställer Kubik i baren på Värmlands” inte är förenliga med kravet på särskild måttfullhet och att det, på en studentnation, är direkt olämpligt med den typen av budskap i alkoholreklam.

Vad gäller de banderoller som använts så framgår utformningen m.m. av underlaget. Utifrån underlaget anser AGM att de genom storlek, placering och antal utgjort ett dominerande inslag i miljön. Som framgår av Marknadsdomstolens praxis är sådan alkoholreklam inte förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen inte varit förenlig alkohollagens krav på särskild måttfullhet så strider den därigenom mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman