Ärende nr AGM 5/18                                                                                                2018-03-28

 

Motpart: AB Kvällstidningen Expressen

Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdryckerna AB Svenska Sprit Gin samt AB Svenska Sprit Rom Blanc.  Marknadsföringen har skett genom annons i tidningen Expressen den 3 mars 2018. Båda produkterna har en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent.

Motpartens yttrande

AB Kvällstidningen Expressen medger att det skett en överträdelse vilket beror på ett förbiseende. Bolaget kommer att se över sina rutiner. Den påtalade marknadsföringen ska inte upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Den påtalade annonsen är införd i tidningen Expressen och den omfattas således av förbudet i nyss nämnda lagrum. Marknadsföringen ifråga strider alltså mot 7 kap. 4 § alkohollagen eftersom tidningsannonsen avser alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol.

Då marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, AB Svenska Sprit TBH. Enligt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Ansvaret åvilar enligt praxis tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren.

Ett tidningsföretag ska enligt AGM känna till att det inte är tillåtet med tidningsannonser för produkter med en alkoholhalt överstigande 15 volymprocent. Utformningen av den nu påtalade marknadsföringen gör att det redan vid en hastig kontakt med annonsen måste ha stått helt klart för tidningen AB Kvällstidningen Expressen att den påtalade annonsen varit otillbörlig. AB Kvällstidningen Expressen har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är då uppfyllda.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman