Ärende nr AGM 5/14                                                                                                2014-03-17

Motpart: Spendrups Bryggeri AB

Saken: Placering av alkoholreklam m.m.

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdryckerna Briska. Marknadsföringen har skett genom en annons på webbplatsen www.alltomstockholm.se. Annonsen har varit publicerad på en sida vars innehåll handlat om sportlovsaktiviteter. Det har inte funnits angivet vem som är avsändare.

Motpartens yttrande
Spendrups Bryggeri AB medger att annonsen saknat sändarangivelse. Vidare påpekar bolaget att webbplatsen i huvudsak är riktad mot en vuxen läsekrets; cirka 80 % av webbplatsens besökare är 29 år eller äldre. Eftersom vissa delar av webbplatsen ändå kan anses riktad mot yngre läsare förekommer inte någon alkoholreklam där. Den aktuella artikeln är riktad till vuxna och är inte placerad på en sektion av webbplatsen som normalt har en yngre läsekrets. Bolaget medger dock att innehållet i artikeln är av sådan art att artikeln kan locka yngre läsare och att det finns risk för att annonsen bryter mot 70-30-regeln . Bolaget accepterar därför AGMs bedömning i denna del och avser att omedelbart förbättra rutinerna för att undvika att liknande misstag upprepas.

Skälen för bedömningen
Sändarangivelse

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som är avsändare för t.ex. en tidningsannons. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I annonsen har inte angivits vem som är avsändare och marknadsföringen har därför varit i strid med 9 § marknadsföringslagen.

Annonsens placering

Enligt alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsument iaktta särskild måttfullhet. I Rekommendationen anges under punkten 4.1 bland annat att marknadsföringen inte, vare sig genom sin utformning eller det sammanhang där den förekommer, får förknippas med situationer då det enligt allmän vedertagen uppfattning inte ska förekomma alkoholkonsumtion

Det finns även ett förbud mot att särskilt rikta marknadsföring till personer under 25 år. I Rekommendationen har detta förtydligats till att 70 % av marknadsföringens mottagare ska vara minst 25 år (”70-30 regeln”). Enligt AGM åligger det annonsören att säkerställa att dennes marknadsföring följer 70-30 regeln.

Den nu påtalade annonsen har inte genom sin utformning varit särskilt inriktad mot yngre personer. Annonsen förekommer dock på en sida på webbplatsen www.alltomstockholm.se som handlar om sportlovet och ”sportlovstips”. Även om webbsidan är riktad till vuxna (föräldrar) så är det sannolikt att sidans innehåll i en inte obetydlig utsträckning även läses av barn och ungdomar vilka sökt tips på sysselsättning under sportlovet. Det åligger då annonsören att kunna visa att marknadsföringen varit förenlig med 70-30 regeln. Motparten har dock inte sökt göra det utan har istället vitsordat att marknadsföringen eventuellt inte följt nyss nämnda regel. Det är således inte visat annat än att annonsen inte följt 70-30 regeln. I och med detta, samt då annonsen saknat sändarangivelse, har marknadsföringen inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman