Ärende nr AGM 5/16                                                                                                2016-03-16

Motpart: AB Brygghuset Finn

Saken: Alkoholdryck som gåva m.m.

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken California Lager. Marknadsföringen har skett på webbplatsen Facebook (motpartens egen sida). Bland annat återges texten Ikväll sponsrar Brygghuset Finn nyhetstjänsten Rapidus 16-års fest med vår California Lager som dagen till ära fått en snygg specialetikett! Riktigt roligt party och folket verkar gilla vår öl! Mer öl till folket! Texten följs av en glad smiley.

Motpartens yttrande

Bolaget har inledningsvis invänt att texten på företagets ”egen” sida på Facebook inte utgör marknadsföring då det inte är en annons. Därefter har bolaget uppgett att den påtalade texten tagits bort samt att den inte kommer att publiceras igen. Bolaget uppger också att någon sponsring inte har skett.

Skälen för beslutet

Begreppet marknadsföring omfattar alla typer av framställningar som länge dessa är av rent kommersiell natur. Det innebär att meddelandet ifråga ska ha ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål. Till detta område räknas uppgifter om näringsidkarens affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter, som har ett kommersiellt, vanligtvis avsättningsfrämjande, syfte. Frågan om var en text varit publicerad saknar, beträffande bedömningen om något utgör marknadsföring, i princip betydelse.

I förevarande fall handlar texten om en av AB Brygghusets Finn produkter. Textens lydelse gör att den framstår som helt inriktad på att främja försäljningen av ifrågavarande alkoholdryck och det är således fråga om rent kommersiella förhållanden. Texten ska därför prövas enligt reglerna om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter.

Reklamtext

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor.

Enligt Marknadsdomstolen ska alkoholreklam vara saklig och inrikta sig mer på att informera om varan. Av avsnitt 4.3 i Rekommendationen följer att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten.

Texten Riktigt roligt party och folket verkar gilla vår öl! Mer öl till folket! är inte en saklig presentation av varan utan reklamen förmedlar en osaklig och delvis romantiserande beskrivning koppling mellan fest och alkoholkonsumtion. Detta oaktat smileyn. Den påtalade beskrivningen strider därigenom mot Rekommendationen samt mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Gåvoförbud

Av 7 kap. 2 § alkohollagen följer att den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av
alkoholdrycker, i sin rörelse, inte får lämna sådana drycker som gåva annat än som varuprov. I Rekommendationen förtydligas detta med att varuprov kan ges till tillståndshavare eller till dryckesjournalist i dennes journalistiska verksamhet.

I den påtalade texten uppges att AB Brygghuset Finn sponsrar nyhetstjänsten Rapidus 16-års fest med produkten California Lager samt att den dagen till ära fått en snygg specialetikett!

Det har inte framkommit anledning att ifrågasätta att AB Brygghuset Finn verkligen har sponsrat festen ifråga på sätt som anges i texten. Det är heller inte fråga om ett varuprov. Sponsringen strider således mot 7 kap. 2 § alkohollagen eftersom AB Brygghuset Finn givit bort egenproducerad alkoholdryck på annat sätt än som ett varuprov.

Då den marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman