Ärende nr AGM 6/13                                                                                                2013-05-14

Motpart: Treasury Wine Estates Sweden AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Beringer Founders Estate. Marknadsföringen har skett genom en annons vilken, utöver bild på en förpackning, återgivit en tallrik med maträtten Biff Rydberg samt glas med tillhörande sås.

Motpartens yttrande
Motparten medger att den påtalade marknadsföringen inte varit förenlig med bildregeln. Bolaget kommer att se över sina rutiner för att kommande marknadsföring sker i enlighet med gällande rekommendationer.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet.

Annonsen återger, utöver bild på förpackningen, även bild på annat (tallrik med maträtten Biff Rydberg samt glas med tillhörande sås) än vad som räknas upp som tillåtet. Annonsen strider därför mot 7 kap. 5 § alkohollagen.

Då annonsen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman