Ärende nr AGM 7/19                                                                                                2019-06-05

 

Motpart: Colorful Brands

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Nordés. Marknadsföringen har, enligt vad som uppgetts för AGM, skett genom inlägg på Instagram från kontot colorfulbrands. Annonsen återger bild på tre människor/händer som håller fram varsin drink i vad som uppfattas som en uppmanande gest.

Motpartens yttrande

Motparten har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Den påtalade annonsen förmedlar i princip ingen annan saklig information än att produkten är en gin som kan blandas med tonic. Bilden på framsträckta drinkar i vad som uppfattas som en inbjudande och/eller uppmanande gest medför att annonsen som helhet är osaklig på ett sätt som strider mot kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman