Ärende nr AGM 7/20                                                                                                2020-06-24

 

Motpart: Perfect Day Media AB

Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att motparten brutit mot god affärssed genom att ha medverkat till otillbörlig marknadsföring,

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Swedish Tonic. Marknadsföringen har skett i podcasten Alex & Sigge avsnitt 420. I podcasten pratar värdarna bland annat om Swedish Tonic inklusive alkoholhalt 38 %, artikelnummer på Systembolaget samt pris. I samband med det uttrycks bland annat att ”man bli poppis som värd”, ”när man tar ut snapsen på bordet på midsommar är det jävligt kul att höra gruppen hurra” samt att ”höra dem bli på gott humör av en ny smak, en snaps med gin och tonic-smak”. Den påtalade podcasten publiceras av Perfect Day Media AB.     

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och har omedelbart justerat den del av podden som AGM kritiserat. Bolaget har vidare vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande upprepas.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I podcasten pratar värdarna bland annat om Swedish Tonic inklusive alkoholhalt 38 %, artikelnummer på Systembolaget samt pris. I samband med det uttrycks bland annat att ”man bli poppis som värd”, ”när man tar ut snapsen på bordet på midsommar är det jävligt kul att höra gruppen hurra” samt att ”höra dem bli på gott humör av en ny smak, en snaps med gin och tonic-smak”.

Den nu påtalade beskrivningen ger en glorifierande bild av alkoholkonsumtion på ett sätt som är helt oförenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider således mot alkohollagen och har därmed inte följt god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, Great Brands AB. Jämlikt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Det kan tilläggas att det är tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren av tidningen, som bär ansvaret i denna del.

Motsvarande gör sig, enligt AGM, gällande även för andra slags medier/kanaler.

Perfect Day Media AB producerar och publicerar den nu aktuella podcasten och hanterar därmed den slutliga utformningen av respektive reklamenhet.

Perfect Day Media AB förväntas, som betydande publicist för podcasts, känna till de begränsningar och krav som finns för hur alkoholreklam får utformas. De nu påtalade formuleringarna innebär såpass uppenbara överträdelser av måttfullhetskravet att det därför måste ha stått helt klart för Perfect Day Media AB att den påtalade annonsen varit otillbörlig.

Perfect Day Media har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är då uppfyllda.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman