Ärende nr AGM 7/23                                                                                                2023-03-31

 

Motpart: Lively Wines AB

Saken: Reklamtext

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Ricossa Barbaresco Organic. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons. I den aktuella annonsen marknadsförs produkten med rubriken ”Elstödet är till för att hålla värmen. Men det behövs goda smaker också”. I brödtexten anges att ”en fräck tanke är att man kan investera i en annan sorts stöd”.

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Kravet på särskild måttfullhet m.m.

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I den aktuella annonsen marknadsförs produkten med rubriken ”Elstödet är till för att hålla värmen. Men det behövs goda smaker också”. I brödtexten anges att ”en fräck tanke är att man kan investera i en annan sorts stöd”.

Utgångspunkten vid bedömning av marknadsföring är hur budskapet uppfattas. Här kommer givetvis ordalydelse m.m. att vara viktigt. Enligt AGM kan också aktuella händelser eller situationer i samhället inverka på de associationer som mottagaren av budskapet gör och som därför i sin tur påverkar hur reklambudskapet uppfattas.

Vad gäller elstöd så uppfattar genomsnittskonsumenten att åtgärden i fråga är ett statligt ekonomiskt stöd (i förevarande fall till privatpersoner) som har tillkommit för att lindra de privatekonomiska effekterna av ovanligt höga energipriser.

Även om den påtalade annonsen har ett humoristiskt anslag så ger den intryck av att en del av elstödet bör användas för köp av alkoholdryck. Givet att elstödet uppfattas som ett krisstöd så anser AGM att en marknadsföring med innebörden att krisstöd bör användas till alkoholinköp varken är ansvarsfull eller förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

När det gäller en annan sorts stöd så uppfattas det enligt AGM även som att alkoholkonsumtion kan utgöra ett stöd i tillvaron, något som inte är förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider mot måttfullhetskravet och därigenom mot god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman