Ärende nr AGM 8/23 resp. AGM 9/23                                                                    2023-03-24

 

Motpart: Art Wines Sweden AB

Saken: Reklamtext m.m.

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycker från Art Wines Sweden AB. Marknadsföringen har skett genom ett inlägg i sociala medier (AGM 8/23) respektive ett e-postutskick från Vinguiden (AGM 9/23).

I AGM 8/23 marknadsförs produkten med texten ”Lanseras idag och går nu att beställa på Systembolaget… …Och gör det gärna. Typ nu. SKÅL”. I AGM 9/23 marknadsförs produkten (ämnesrad i mejl samt rubriktext) med beskrivningen ”Smaka på det riktiga Bordeaux”.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och kommer att åtgärda detta samt justera kommande marknadsföring.

Skälen för beslutet

AGM 8/23

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I den aktuella annonsen marknadsförs produkten med texten ”Lanseras idag och går nu att beställa på Systembolaget… …Och gör det gärna. Typ nu. SKÅL”.

Vad gäller dylika explicita uppmaningar till köp så är det inte förenligt med kravet på särskild måttfullhet. Den påtalade marknadsföringen strider därmed mot god affärssed.

AGM 9/23

Enligt 18 § marknadsföringslagen får en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara under vissa angivna förutsättningar, bland andra om jämförelsen inte är vilseledande eller inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken.

I Rekommendationen anges, punkten 4.4, att en alkoholdryck inte ska beskrivas som ”äkta” då det riskerar att försämra förtroendet för ursprungsbeteckningar eller märkning i övrigt.

I den aktuella annonsen marknadsförs produkten (ämnesrad i mejl samt rubriktext) med beskrivningen ”Smaka på det riktiga Bordeaux”.

I likhet med ”äkta” så förmedlar ”riktig” intrycket att det också finns ”oriktiga” produkter märkta med ursprungsbeteckningen Bordeaux. Beskrivningen ”riktig” är snarlik, närmast identisk, med den beskrivning (äkta) som anges i Rekommendationen och som alltså är otillåten.

Genomsnittskonsumenten får även intryck av att det finns en kvalitetsmässigt bättre del av området Bordeaux som produkten kommer ifrån samt, därmed, även ett område där vinerna generellt är kvalitetsmässigt sämre. Något stöd för detta har dock inte presenterats. Annonsen strider därmed mot 18 § marknadsföringslagen då den indirekt pekar ut åtminstone vissa viner från Bordeaux på ett sätt som är vilseledande samt nedsättande.

Då marknadsföringen strider mot Rekommendationen samt mot marknadsföringslagen är den därigenom inte förenlig med god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman