Ärende nr AGM 9/18                                                                                                2018-05-05

 

Motpart: Spendrups Bryggeriaktiebolag

Saken: Marknadsföring på säljställe

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Norrlands Guld. Marknadsföringen har dels skett i en s.k. temporär bar i anslutning till Tegera Arena i Leksand samt dels i en s.k. temporär bar i anslutning till Jalas Arena i Mora.

Marknadsföringen har utgjorts av en ”skylt” som hängts upp ovanför besökarna. Skylten utgörs i sin helhet av varumärket för Norrlands Guld. Den påtalade skylten har varit centralt placerad i luften ovanför publiken. I underlaget till AGM uppgavs att skylten var ”stor” samt att belysning i lokalen tidvis riktats mot ”skylten”.

De två tillståndshavarna har båda uppgivit att det varit Spendrups Bryggeriaktiebolag som tillhandahållit den temporära baren, hjälpt till med arbete för tillstånd och montering samt svarat för utformningen.

Motpartens yttrande

Spendrups Bryggeriaktiebolag har uppgett att avsikten varit att marknadsföra Norrlands Guld alkoholfri men att det tyvärr skett ett misstag. Marknadsföringen har upphört och bolaget kommer att se över sina rutiner för att förhindra att något liknande upprepas.

Skälen för beslutet

Av 7 kap. 1 § alkohollagen följer att all marknadsföring av alkoholdryck till konsument ska ske med iakttagande av särskild måttfullhet.

Marknadsdomstolen har slagit fast att det inte är tillåtet med märkesreklam på serveringsställe om reklamen ifråga utgör ett dominerande inslag i miljön. Av punkten 7.2 i Rekommendationen följer att reklam på säljställe inte får vara utformad så att den utgör ett dominerande inslag i miljön. Sådan reklam anses påträngande och strider därmed mot alkohollagen krav på särskild måttfullhet.

Såvitt framgår av underlaget är de två ”temporära barerna” i allt väsentligt likadana till sin utformning (inklusive den påtalade marknadsföringens storlek och placering).

Av underlaget framgår vidare att den påtalade marknadsföringen har utgjorts av en ”stor” skylt. Skylten har i sin helhet utgjorts av varumärket för Norrlands Guld och har varit centralt placerad i luften ovanför publiken. Därtill har belysningen tidvis riktats mot skylten

Även om skylten till sitt utseende varit återhållsamt utformad så gör dess storlek, i kombination med placeringen, att reklamen ifråga utgjort ett dominerande inslag i miljön. Marknadsföringen strider därmed mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Att belysningen, vid något tillfälle, riktats mot skylten har ytterligare förstärkt detta intryck och medför således samma bedömning.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman