Ärende nr AGM 9/13                                                                                                2013-06-12

Motpart: PrimeWine Sweden AB

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Pata Negra Tempranillo. Marknadsföringen har skett genom ett självhäftande annonsblad som varit fäst på framsidan av tidningen Vårt Kungsholmen. I annonsen har angivits ”ta med till ditt närmaste Systembolag och beställ din Pata Negra-box!”.

Motpartens yttrande
PrimeWine Sweden AB (Prime Wine) medger att marknadsföringens placering medför att den kan anses påträngande. Bolaget har omedelbart stoppat den nu påtalade marknadsföringen och den kommer inte att upprepas.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Det är därvid förbjudet med marknadsföring som är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av alkohol.

I förevarande fall rör det sig om en annons för vinet Pata Negra som varit fastsatt på framsidan av tidningen Vårt Kungsholmen. Avsikten har varit att annonsen ska lossas från tidningen och kunna tas med till t.ex. Systembolaget (något som även anges i annonsbladet).

Tidningen Vårt Kungsholmen är en s.k. gratistidning vilken delas direkt i brevinkast i lägenheter belägna i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Tidningen omfattas av tryckfrihetsförordningen och som framgår av alkohollagen är det således tillåtet med annonser för vin (max 15 volymprocent) i tidningen. Utredningen visar att annonsen genom tidningsutgivarens försorg varit fastsatt på, och distribuerats med, tidningen. AGM anser därför att annonsen ska bedömas som en del av tidningen snarare än som ett annonsblad. Oaktat detta följer av att ordalydelsen i 7 kap. 1 § alkohollagen att all marknadsföring ska vara förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringsåtgärden har varit placerad på framsidan av tidningen och på ett sätt som närmast uppmanat mottagaren att lossa den. AGM anser att det nu aktuella förfarandet, att placera en annons som kan lossas på framsidan av en tidning, är ägnat att väcka särskild uppmärksamhet samt att det även är påträngande. Annonsen har av dessa skäl inte varit förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Beträffande texten så anser AGM att den innehåller en tydlig köpuppmaning och att texten därför inte är förenlig med måttfullhetskravet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman