Ärende nr AGM 10/12                                                                                              2012-03-19

Motpart: Berntson Brands AB

Saken: Reklambild i tidskrift vid marknadsföring av cider  

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av cidern Magners. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där annonsen i bild återgivit del av förpackning jämte vad som förefaller vara en äppelodling (äppelträd, korg med äpplen, stege, gräs/mark och himmel med moln).

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig samt uppger att den påtalade marknadsföringen ska upphöra.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,
–          enstaka förpackningar eller,
–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet. I den nu påtalade annonsen återges bild på vad som förefaller vara en äppelodling (äppelträd, korg med äpplen, stege, gräs/mark och himmel med moln). Med undantag från äpplena är samtliga nu uppräknade föremål otillåtna enligt lagtexten. Marknadsföringen strider därför mot 7 kap. 5 § alkohollagen och den har därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman