Ärende nr AGM 11/14                                                                                              2014-10-29

Motpart: Arcus Sweden AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av whisky

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdrycken Jura Prophecy. Marknadsföringen har skett genom annons i tidskriften Whisky & Bourbon som tillhandahållits på Öl- och whiskymässan i Stockholm.

Annonsen har återgivit bild på bl.a. sten, hav, eka, berg, skrivmaskin och byggnad.

Motpartens yttrande
Arcus Sweden AB uppger att bolagets rutiner brustit beträffande den nu påtalade marknadsföringen och framhåller att man sedan dess korrigerat annonsen ifråga.

Skälen för bedömningen
Som huvudregel är det förbjudet att i tidskrift annonsera för sådan alkoholdryck som har ett alkoholinnehåll som överstiger 15 volymprocent. Undantag medges dock för skrifter som endast tillhandahålls på säljställe för sådana drycker. AGMs utredning visar att undantagsregeln ska tillämpas i nu aktuellt ärende. Undantagsregeln kan dock inte ges den innebörden att det även är fritt fram att utforma annonsen ifråga utan alkohollagens regler om särskild måttfullhet eller utformning av bilder gäller alltjämt.

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen (bildregeln). Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

I den nu påtalade annonsen återges bl.a. bild på sten, hav, eka, berg, skrivmaskin och byggnad, föremål som enligt bildregeln alltså inte är tillåtna. Marknadsföringen har därför skett i strid med alkohollagen och den har därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

 Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman