Ärende nr AGM 12/12                                                                                              2012-06-18

Motpart: Swedish Brand AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av champagne genom tidningsannons

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av champagnen Deutz. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där annonsen i bild återgivit åtta likadana förpackningar.

Motpartens yttrande

Bolaget uppger att annonsen genom ett förbiseende visar likadana förpackningar. Normalt ska olika förpackningar visas.

Skälen för bedömningen

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att det regelmässigt bör vara obehövligt att i en annons avbilda mer än en förpackning och att det därför var otillåtet att i en annons avbilda fyra ölglas. Enligt punkten 8.2 i Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkohol så ska enstaka förpackningar tolkas så att olika förpackningsslag eller olika varor kan visas, dock endast en förpackning av varje.

AGM delar Konsumentverkets uppfattning att bestämmelsen bör tolkas så att endast en förpackning av varje får visas. Då annonsen visar åtta likadana flaskor anser AGM att marknadsföringen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen.

Då annonsen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

 Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman