Ärende nr AGM 15/12                                                                                              2012-06-25

Motpart: Carlsberg Sverige AB

Saken: Marknadsföring av alkoholhaltig lättdryck

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av Pripps Blå. Marknadsföringen har skett genom två olika annonser i tidningen Metro. Annonserna i fråga avbildar och presenterar två personer, Gustav och Ana. I nedre högra hörnet i respektive annons finns logotypen för Pripps Blå. I övre vänstra hörnet i respektive annons anges ”KLASS 1”.

Motpartens yttrande
Tidigare återfanns i alkohollagen ett förbud mot användning av samma varukännetecken vid marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker (lättöl) och alkoholdrycker (starköl). Detta förbud upphävdes 1 juli 2008. I samband med lagändringen behölls, i något ändrad lydelse, den särreglering som rör annonsering för alkoholhaltiga lättdrycker i periodiska skrifter.

Pripps Blå som lättöl är speciellt etablerat på marknaden och har en mycket lång tradition. Carlsberg, och dess föregångare, har annonserat för Pripps Blå Klass 1 frekvent sedan mer än 50 år tillbaka, ofta genom stortavlor och reklamfilm. De påtalade lättölsannonserna har ett nedtonat uttryck, både till innehåll och utformning. Genom att det tydligt anges ”KLASS 1”, i avvikande färg och mot en enfärgad bakgrund, framgår att marknadsföringen avser lättöl. Carlsbergs uppfattning är att annonserna för lättöl inte står i strid med förväxlingsförbudet i alkohollagen.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 6 § alkohollagen får marknadsföring i kommersiell annons som riktas till konsumenter och som avser alkoholhaltiga lättdrycker inte utformas så att den förväxlas med marknadsföring av alkoholdryck. Enligt Rekommendationen är uppgift om alkoholstyrkan inte i sig tillräcklig för att förväxlingsrisk inte ska anses föreligga. Avgörande är i stället att marknadsföringens innehåll och utformning vid en flyktig betraktelse inte ger associationer till alkoholstarkare drycker. Motsvarande uttrycks även i punkten 9.1 i Konsumentverkets allmänna råd. Bestämmelsen ska enligt lagtexten inte tillämpas för alkoholhaltiga lättdrycker om det är oskäligt.

Annonserna ifråga är helsidesannonser. I nedre högra hörnet återges på ett framträdande sätt varumärket för Pripps Blå. Beträffande märkningen KLASS 1 så återges texten med ca 4 millimeter höga bokstäver. AGM noterar därvid att textytan utgör ca en halv promille av den totala annonsytan hos respektive annons. Storleken och placeringen hos texten medför att genomsnittskonsumenten vid en flyktig kontakt med annonserna inte uppmärksammar märkningen. Genom sin utformning ger annonserna intryck av att vad som marknadsförs är samtliga sorter av märket Pripps Blå, dvs. även alkoholdryckerna öl respektive starköl. Intrycket förstärks av att varumärket är det samma för alkoholdryckerna som för den alkoholhaltiga lättdrycken. Det föreligger därför en påtaglig förväxlingsrisk, dvs. att annonserna uppfattas som reklam för alkoholdryck.

Av lagtexten framgår att nu aktuell bestämmelse inte ska tillämpas beträffande alkoholhaltig lättdryck om det är oskäligt. Ett sådant exempel skulle enligt AGMs mening kunna vara en tidningsannons för alkoholhaltig lättdryck som är utformad enligt regelverket för alkoholdryck. Då sådana annonser är tillåtna vore det enligt AGM oskäligt att förbjuda en motsvarande annons för alkoholhaltig lättdryck även om det föreligger förväxlingsrisk.

De nu påtalade annonserna visar bild på två människor (Gustav och Ana). De skulle således inte vara tillåtna som annonser för alkoholdryck. Annonsernas utformning medför därför att undantagsregeln inte bör tillämpas. Den påtalade marknadsföringen har brutit mot förväxlingsförbudet i alkohollagen och den har därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman