Ärende nr AGM 15/13                                                                                              2013-09-30

Motpart: Freixenet Nordic AB

Saken: Bristande sändarangivelse samt reklambild vid marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken René Barbier. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons i tidningen i nr 8 samt nr 9 för 2013 av tidskriften Femina. I den nu påtalade annonsen anges som enda sändarangivelse www.renebarbier.se. I annonsen har, utöver en förpackning, även återgivits bild på rosor samt vit spets (motsvarande vad som finns på förpackningen ifråga).

Motpartens yttrande
Bolaget uppger att René Barbier är ett vinhus inom koncernen Freixenet Group. På den uppgivna webbadressen finns i fältet längst upp en länk benämnd kontakt och här finns kontaktuppgifter till Freixenet Nordic AB. Det framgår tydligt att det är vinhuset René Barbier som står bakom annonsen. Kravet på sändarangivelse är uppfylld.

Beträffande rosorna och den vita spetsen så utgör dessa ett starkt kännetecken för René Barbier. Konsumenterna förknippar vinet med rosorna och spetsen med produkten och dessa och är därmed att anse som ett sådant kännetecken som enligt alkohollagen är tillåtet att återge i bild. Rosorna och spetsen utgör inte någon sådan typ av föremål som tidigare förbjudits av Marknadsdomstolen.

Skälen för bedömningen

Sändarangivelse

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som är avsändare för t.ex. en tidningsannons. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I förevarande fall anges som enda sändarangivelse www.renebarbier.se. Av bolagets egna uppgifter framkommer att René Barbier är ett vinhus inom koncernen Freixenet Group. Det har dock inte invänts eller gjorts gällande att någon av dessa är avsändare till nu aktuell annons. Istället har åberopats kontaktuppgifterna till Freixenet Nordic AB.

Det är enligt AGM tillräckligt utrett att det är företaget Freixenet Nordic AB, det bolag som marknadsför vinet ifråga i Sverige och som också kontaktuppgifterna på webbplatsen går till, som är avsändare till nu aktuell annons. AGM anser därför att sändarangivelsen ifråga inte är korrekt och att marknadsföringen därmed strider mot 9 § marknadsföringslagen.

Reklambild

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Regleringen i alkohollagen syftar till att kraftigt inskränka vad som får visas i bild i alkoholreklam. En förutsättning för att tillämpa punkten ”därmed jämförligt kännetecken” är enligt AGM att annonsören kan visa att föremålet ifråga är en på marknaden känd symbol för den marknadsförda produkten. Normalt sker det genom marknadsundersökning eller liknande. Utan sådant underlag anser AGM att symboler, figurer eller företeelser från en förpackning inte kan utgöra bakgrund till en annons på det sätt som nu skett. Marknadsdomstolens uttalande om bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv ger enligt AGM stöd för den tolkningen. Vidare skulle bestämmelsens tillämpningsområde närmast helt försvinna det vore möjligt att utan stöd få åberopa generiska föremål som t.ex. blommor som ett varukännetecken.

Något erforderligt underlag utvisande att rosor och spets är ett med varumärke jämförligt kännetecken har inte åberopats eller givits in till AGM. AGM anser därmed att annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen genom att den avbildar annat (rosor och spets) än vad som är tillåtet.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman