Ärende nr AGM 2/11                                                                                           2011-11-03

Motpart: The Wineagency

Saken: Reklam för vinet Oveja Negra i tidskrift samt på annonsörens egen webbplats

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Oveja Negra. Enligt anmälaren har annonseringen skett i tidskriften Hus och Hem. Anmälaren har även bifogat en kopia på marknadsföringen. Tidningsannonsen återger bl.a. ett stort antal får, landskap med kullar och träd, himmel samt moln. Som avsändare anges www.thewineagency.se. Med anledning av anmälan har AGM besökt nyss nämnda webbplats och där uppmärksammat ytterligare marknadsföring för vinet Oveja Negra. Överst på en sida på webbplatsen har visats en reklambild för vinet. Bilden ifråga visar även den ett större antal får samt jord och grönska.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig . Bolaget understryker att det vinnlägger sig om att följa gällande regler samt omgående kommer att rätta till sitt misstag. Bolaget har även infört rutiner för att förhindra att något liknade sker i framtiden.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i kommersiella annonser för alkohol endast får återge:

– varan eller råvaror som ingår i varan,
– enstaka förpackningar eller,
– varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Motsvarande anges även i Rekommendationen avseende reklam för alkoholdrycker och alkoholhaltiga lättdrycker.

AGM konstaterar att tidningsannonsen återger bl.a. får, landskap, himmel samt moln. Således visas annat än vad som är tillåtet enligt alkohollagen. AGM gör samma bedömning beträffande bilden på webbplatsen eftersom den återger ett större antal får samt jord och grönska. Mot anledning av detta anser AGM att den påtalade marknadsföringen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen och därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman