Ärende nr AGM 24/12                                                                                              2012-06-18

Motpart: Green Label Brands AB

Saken: Bristande sändarangivelse

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av Newcastle Brown Ale. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons i tidningen Metro. I annonsen saknas uppgift om vem som är avsändare.

Motpartens yttrande

Bolaget medger att det saknats sändarangivelse samt kommer att rätta till det i kommande annonsering.

Skälen för bedömningen

Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som är avsändare för t.ex. en tidningsannons. Angivelsen ska vara utformad så att mottagaren genast kan fastställa vem som är annonsör. Normalt sker detta genom upplysning om annonsörens namn eller firma.

I förevarande fall saknas sändarangivelse. Marknadsföringen strider därför mot 9 § marknadsföringslagen och har därför inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman