Ärende nr AGM 28/21                                                                                              2021-10-10

 

Motpart: Sydsvenska Dagbladets AB

Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har medverkat till otillbörlig marknadsföring.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Casalforte. Marknadsföringen har skett igenom tidningsannons införd i Sydsvenska Dagbladet. I annonsen återfinns en rabattkupong som möjliggör för konsumenten att förvärva produkten till ett rabatterat pris.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Bedömning av den påtalade marknadsföringen

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

I annonsen återfinns en rabattkupong som möjliggör för konsumenten att förvärva produkten till ett rabatterat pris. Sedan lång tid tillbaka är kupongerbjudanden, likt det nu aktuella, förbjudna i Sverige så dessa strider mot kravet på särskild måttfullhet. Det framgår bland annat i punkten 4.4 i Rekommendationen samt i punkten 6.3.4 i Konsumentverkets allmänna råd från 2016.

Den påtalade marknadsföringen strider således mot kravet på särskild måttfullhet.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren, Calles Gränsbutiker. Jämlikt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig. Det kan tilläggas att det är tidningsföretaget, inte den ansvarige utgivaren av tidningen, som bär ansvaret i denna del.

Tidningen Sydsvenska Dagbladet ges ut av Sydsvenska Dagbladets AB. Förbudet mot rabattkuponger har gällt sedan mycket lång tid, i princip sedan 1979. Sydsvenska Dagbladets AB ska som utgivare av en dagstidning känna till de begränsningar och krav som finns för hur alkoholreklam får utformas exempelvis de generella förbuden mot kupongerbjudanden, mängdrabatter respektive extrapriser.

Den påtalade annonsen har utformats så att ordet ”kupong” upprepade gånger framträder i vita versaler mot svart bakgrund mitt på annonsen. Annonsutformningen medför att det är uppenbart att det är fråga om ett otillåtet kupongerbjudande.

Sydsvenska Dagbladets AB har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är då uppfyllda. Sydsvenska Dagbladets AB har därigenom inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman