Ärende nr AGM 29/12                                                                                              2012-06-25

Motpart: Concha y Toro Sweden AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Fetzer. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där annonsen återgivit bild på två olika förpackningar mot en bakgrund av ett antal träd samt vad som förefaller vara en vinodling.

Motpartens yttrande
Den bakgrund som annonsen haft återfinns på respektive förpackning. Bolaget har således ansett att den kan finns med. Bolaget har dock vidtagit omedelbar rättelse efter AGMs skrivelse.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet.

Att bakgrunden i den påtalade annonsen (träden och vinodlingen) finns med på förpackningarna medför enligt AGMs mening inte att bakgrunden kan anses tillåten. Träden och vinodlingen utgör enligt AGM inte ett sådant särskilt kännetecken att det kan anses jämförligt med ett varumärke. Vidare skulle bildregeln närmast förlora sin betydelse om det skulle anses tillåtet att visa föremål endast med motiveringen att de finns med på förpackningen. En sådan tolkning av bildregeln är enligt AGM inte förenlig med hur Marknadsdomstolen anvisat att bestämmelsen ska uppfattas. Således återger den påtalade annonsen bild på annat (träden och vinodlingen) än vad som räknas upp som tillåtet och annonsen strider då mot 7 kap. 5 § alkohollagen.

Då annonsen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman