Ärende nr AGM 3/11                                                                                          2011-11-03

Motpart: The Wineagency

Saken: Reklam för vinet Periquita i tidskrift

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Periquita. Enligt anmälaren har annonseringen skett i ett flertal annonser. Till anmälan har bifogats kopior på annonser. Anmälaren anser inte att det är tillåtet att visa fler än en förpackning av varje slag i annonsen. I den nu påtalade annonsen visas fyra flaskor jämte en bag-in-box av vinet. Som avsändare anges www.thewineagency.se.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig . Bolaget understryker att det vinnlägger sig om att följa gällande regler samt omgående kommer att rätta till sitt misstag. Bolaget har även infört rutiner för att förhindra att något liknade sker i framtiden.

Skälen för bedömningen
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i kommersiella annonser för alkohol endast får återge:

– varan eller råvaror som ingår i varan,
– enstaka förpackningar eller,
– varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Enligt punkten 8.2 i Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkohol så ska enstaka förpackningar tolkas så att olika förpackningsslag eller olika varor kan visas, dock endast en förpackning av varje.

AGM delar Konsumentverkets uppfattning att bestämmelsen bör tolkas så att endast en förpackning av varje får visas. Då annonsen visar fyra flaskor av samma produkt anser AGM att marknadsföringen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen. AGM anser därför att den påtalade marknadsföringsåtgärden inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman