Ärende nr AGM 4/11                                                                                                2011-11-28

Motpart: Heba Food & Beverage AB

Saken: Reklam för likören Kirsch i periodisk skrift (tidningsannons)

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Kirsch Likör som enligt anmälaren skett genom en annons i tidningen Aftonbladet den 26 oktober 2011. Anmälaren har även bifogat en kopia på marknadsföringen. Av annonsen framgår att likören har en alkoholhalt om 17 volymprocent.

Motpartens yttrande
Bolaget medger att annonsen kan anses otillbörlig. Bolaget understryker att det vinnlägger sig om att följa gällande regler. Bolaget har även gått igenom sina rutiner för att förhindra att något liknade sker i framtiden.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kapitlet 4 § alkohollagen är det förbjudet att marknadsföra alkoholdrycker som är starkare än 15 volymprocent genom kommersiella annonser i periodiska skrifter (tidningsannonser). AGM konstaterar att likören Kirsch marknadsförts i en tidningsannons samt att likören innehåller 17 volymprocent alkohol. AGM anser därför att annonsen strider mot 7 kap. 4 § alkohollagen och att marknadsföringen därmed inte är förenlig med god affärssed.  

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman