Ärende nr AGM 6/14                                                                                                2014-12-19

Motpart: Winemarket Nordic AB

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Brigaldara Amarone Classico. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningarna Sydsvenskan respektive Dagens Nyheter.

Alkoholhalten i vinet uppgår till 17 volymprocent, något som också anges i annonsen.

Motpartens yttrande

Winemarket Nordic AB uppger i huvudsak att annonsen publicerats av ett förbiseende.

Skälen för bedömningen

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Av utredningen framgår att vinet Brigaldara Amarone Classico marknadsförts genom en tidningsannons som varit införd i dagstidningarna Sydsvenskan respektive Dagens Nyheter samt att vinet ifråga innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. AGM anser därför att marknadsföringen strider mot 7 kap. 4 § alkohollagen.

Då marknadsföringen har skett i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman