Ärende nr AGM 8/11                                                                                                2011-11-28

Motpart: BGS Wineimport – Primewine Group

Saken: Reklam för vinet Soprasso Valpolicella Ripasso genom användning av ordet Amarone

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Soprasso Valpolicella Ripasso som enligt anmälaren skett genom en annons i nummer 45 för 2011 av tidskriften Hänt Extra. Vinet marknadsförs i Sverige av BGS Wineimport. Anmälaren har även bifogat en kopia på marknadsföringen. I annonsen återges på bild på två flaskor vin; en Amarone och en Ripasso. Ovanför namnet på Ripassovinet anges ”Mini-Amarone” i mindre stilgrad.

Motpartens yttrande
Som det får förstås medger bolaget att annonsen kan anses otillbörlig. Bolaget understryker att det inte kommer att annonsera på liknande sätt i framtiden med tillägget att vissa kommande annonser inte kan ändras beroende på pressläggningstid.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 9 § alkohollagen är det förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar genom vilka drycken ifråga direkt eller indirekt anges vara tillverkade i en region i en främmande stat. Detta gäller även om det äkta ursprunget anges, eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som art, sort, typ, kopia eller liknande uttryck. Bestämmelsen har tillkommit på grund av Sveriges internationella skyldigheter inom handel och syftar främst till att motverka otillbörlig konkurrens. Av detta följer bland annat att geografiska ursprungsbeteckningar på vin- och spritdrycker alltid ska förbehållas originalvarorna och kan inte tillägnas annan.

I den påtalade marknadsföringen beskrivs ett vin som ”Mini-amarone”. Det rör sig dock inte om ett Amaronevin utan om ett Ripassovin. Vidare är Amarone en beteckning som är skyddad som Denominazione di origine controllata, DOC. Som sådan skyddas beteckningen av den italienska staten. 7 kap. 9 § alkohollagen syftar till att förhindra att sådana skyddade beteckningar missbrukas. Vidare anser AGM att det är viktigt att konsumenternas förtroende för ursprungsbeteckningar inte rubbas, något som den nu påtalade marknadsföringen riskerar att göra. Att Ripassoviner och Amaronerviner görs enligt samma tillverkningsmetod är enligt AGMs mening därför inte en ursäktande omständighet. Det rör sig alltjämt om två olika viner där Amarone har en av de högsta skyddsklasserna (DOC) och där beteckningen är förbehållen för Amaroneviner.

Att använda den skyddade beteckningen Amarone för alkoholdryck som inte är ett sådant vin strider enligt AGMs mening mot 7 kap. 9 § alkohollagen. AGM anser att redan åberopandet av beteckningen gör att den påtalade annonsen strider mot nyss nämnda bestämmelse i alkohollagen. Marknadsföringen har av den anledningen inte varit förenligt med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman