Ärende nr AGM 8/13                                                                                                2013-06-12

Motpart: GT Vinimport AB – Selezione Barbro Guaccero

Saken: Säljfrämjande åtgärd vid marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Duca d’Aragona. I den påtalade marknadsföringen, en tidningsannons, anges att bolaget Selezione Barbro Guaccero skänker 100 kronor till ett s.k. Hungerprojekt för varje låda om sex flaskor som säljs.

Motpartens yttrande
GT Vinimport AB – Selezione Barbro Guaccero uppger i huvudsak att kampanjen inte har gått ut på att få konsumenter att beställa hela lådor; sex beställingar á 1 flaska har renderat i en investering om 100 kr likväl som en beställning om 6 flaskor. I andra kommunikationskanaler än den påtalade annonsen, t.ex. bolagets hemsida, har budskapet varit tydligare formulerat. Då som, ”för varje låda (6 flaskor) som lämnar vårt lager…” och på Facebook har GT Vinimport AB ytterligare förtydligat att ”köper du en halv låda investerar vi naturligtvis 50 kr och så vidare enligt sedvanlig aritmetik”.

Bolaget kommer att förändra framtida marknadsföring och den nu påtalade annonsen kommer inte att upprepas.

Skälen för bedömningen
Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Enligt punkten 3.6 i Konsumentverkets allmänna råd bör kombinationserbjudande inte utformas så att det lockar konsumenten att öka sitt inköp av alkoholdryck för att få tilläggsvaran. Direkta köpuppmaningar eller uppmaningar till merköp är enligt AGM inte förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

I förevarande fall anges i annonsen att bolaget Selezione Barbro Guaccero skänker 100 kronor till ett s.k. Hungerprojekt för varje låda om sex flaskor som säljs. Det ligger enligt AGM närmast till hands att betrakta erbjudandet som ett kombinationserbjudande där tilläggsvaran utgörs av ett bidrag till Hungerprojektet. Kombinationserbjudanden vid köp av alkoholdryck är inte förbjudna i sig. Avgörande är istället hur det utformats och/eller presenterats.

Såsom erbjudandet presenterats i den påtalade annonsen menar AGM att det lockar konsumenten att öka sitt inköp av alkoholdryck för att få tilläggsvaran. Även om det rör sig om ett behjärtansvärt projekt så anser AGM att marknadsföringen av nyss angivet skäl inte är förenlig med kravet på särskild måttfullhet.

Då marknadsföringen befunnits vara i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

 Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman