Ärende nr AGM 8/14                                                                                                2014-12-19

Motpart: AB Dagens Nyheter

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Brigaldara Amarone Classico. Marknadsföringen har skett genom annons i tidningarna Sydsvenskan respektive Dagens Nyheter.

Alkoholhalten i vinet uppgår till 17 volymprocent, något som också anges i annonsen.

Motpartens yttrande

AB Dagens Nyheter uppger i allt väsentligt att bolaget ifrågasätter att frågan faller inom AGMs ansvarsområde.

Skälen för bedömningen

Fråga om AGMs behörighet

AGM granskar den marknadsföring av alkohol som riktas till svenska konsumenter enligt vad som anges i Rekommendationen. AGMs behörighet följer därvid tillämpningen av svensk rätt dvs. i huvudsak marknadsföringslagen och alkohollagen. Av 47 § marknadsföringslagen framgår att AGMs huvudmän, vid ett anhängiggörande hos behörig domstol, har talerätt i förevarande fall. AGM är därmed behörig att pröva ärendet. Invändningen från AB Dagens Nyheter lämnas därför utan bifall.

Bedömning i sak

Enligt 7 kap. 4 § alkohollagen är det inte tillåtet att använda tidningsannonser för alkoholdryck som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Undantag från regeln medges bara för sådana tidningar/tidskrifter som endast tillhandahålls på försäljningsställe för sådan alkoholdryck.

Av utredningen framgår att vinet Brigaldara Amarone Classico marknadsförts genom en tidningsannons som varit införd i dagstidningarna Sydsvenskan respektive Dagens Nyheter samt att vinet ifråga innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. AGM anser därför att marknadsföringen strider mot 7 kap. 4 § alkohollagen.

Då marknadsföringen har skett i strid med alkohollagen har den därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för annonsen är avsändaren. Dock ansvarar, jämlikt 23 § marknadsföringslagen, även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar). Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig.

Ett tidningsföretag ska enligt AGM känna till förbudet mot tidningsannonser för alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Regeln är till sin utformning väldigt tydlig med vad som är tillåtet respektive otillåtet. Det har heller inte krävts någon ingående granskning av annonsen för att konstatera att den inte är tillåten.

Det måste således ha det stått helt klart för AB Dagens Nyheter att den påtalade annonsen varit otillbörlig. AB Dagens Nyheter har trots det låtit införa annonsen och därmed väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är därmed uppfyllda.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman