Ärende nr AGM 13/12                                                                                              2012-04-16

Motpart: Galatea Spirits AB

Saken: Felaktig sändarangivelse i annons på internet  

Beslut
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av produkten Leo. Marknadsföringen har skett genom en annons på webbplatsen Facebook. Som avsändare för annonsen har angivits systembolaget.se.

AGM beslutade den 4 mars 2012 att, med stöd av sin instruktion, ålägga motparten att omedelbart upphöra med den påtalade marknadsföringen. Marknadsföringen har kort därefter upphört.

Motpartens yttrande
Bolaget har uppgivit att det som skett berott på ett misstag samt bekräftat att bolaget ändrat den påtalade reklamen.

Skälen för beslutet
Enligt 9 § marknadsföringslagen ska det tydligt anges vem som ansvarar för viss marknadsföringsåtgärd (sändarangivelse). Bestämmelsen är grundläggande inom marknadsrätten och syftar bland annat till att säkerställa att konsumenternas förtroende för reklambudskap inte urholkas. I förevarande fall är det ostridigt att sändarangivelsen inte varit korrekt.

Enligt AGMs mening är det av grundläggande betydelse för alkoholbranschens trovärdighet att sändarangivelser i alkoholreklam är korrekta. Även om den nu påtalade förseelsen sannolikt inte varit avsiktlig anser AGM därför att det rör sig om en allvarlig överträdelse.

Då marknadsföringen skett i strid med marknadsföringslagen har den därmed inte följt god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman