Ärende nr AGM 15/21 resp. AGM 16/21                                                                2021-04-23

Motpart: Lively Wines Sweden AB (AGM 15/21) resp. C.L. (AGM 16/21)

Saken: Alkoholdryck som gåva

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken (Miss Rosé by C.L.). Marknadsföringen har skett genom att en förpackning (bag in box) vardera överlämnats som gåva till sex personer (vilka haft det gemensamt att de är artist och/eller influencer).

Motpartens yttrande

Motparten har uppgett att det inträffade inte kommer att upprepas men påpekar att de anser att agerandet varit vanligt förekommande.

Skälen för beslutet

Av 7 kap. 2 § följer att den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker i sin rörelse får lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov. Övriga undantag som angetts i lagens förarbeten är sedvanlig representation i affärslivet eller invigning av mässor, vernissager eller liknande.

Enligt Rekommendationen får varuprov endast ges till tillståndshavare (restauratörer, grossister, etc.) som har rätt att köpa produkten direkt från den som lämnar varuprovet och endast i syftet att mottagaren ska bedöma produkten i fråga. Varuprov får enligt Rekommendationen även ges till dryckesskribenter i och för deras journalistiska verksamhet.

Med dryckesskribent avses i Rekommendationen person, publikation, blogg eller liknande som regelbundet och på ett ansvarsfullt sätt skriver eller på annat sätt kommunicerar om mat och dryck. Dryckesskribent ersätter i Rekommendationen beteckningen vinjournalist som användes av myndigheterna när dessa i mitten av 1990-talet godkände att varuprover får ges till ”vinjournalister”. Ordvalet i Rekommendationen syftar till att följa den princip som myndigheterna anvisade samtidigt som det speglar den utveckling av tillgänglig information som skett sedan dess.

Gåvoförbudet medger, utöver undantaget för varuprov, mycket få undantag. Syftet med förbudet är att alkoholdrycker inte ska ges bort för reklamändamål. Bestämmelsen bör tolkas i enlighet med detta syfte.

I förevarande fall är det ostridigt att alkoholdryck lämnats som gåva till personer vilka har det gemensamt att de har ett större antal följare i sociala medier. Syftet har, såvitt AGM kan bedöma, varit att dessa personer ska omtala/omskriva produkten i sina sociala medier och att försäljningen av vinet därigenom ska främjas.

Motparten säljer alkoholdrycker och omfattas således av gåvoförbudet. I nu aktuellt fall konstaterar AGM att mottagarna av gåvan inte uppfyller kraven för att gåvan ska betraktas som ett varuprov. Det har heller inte framkommit något annat undantag. Det har därmed skett en överträdelse av 7 kap. 2 § alkohollagen (gåvoförbudet).

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman