Ärende nr AGM 25/17                                                                                              2017-09-01

 

Motpart: Philipson Söderberg AB

Saken: Reklamtext och -bild på Instagram

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av Fernet Branca. Marknadsföringen har skett genom ett sponsrat inlägg på Instagram (kontot fernetbrancasweden)

I inlägget återges bild på en människa som håller en flaska samt en drink samt texten ”Fernet+Coke+A proud Uruguayan”. Till inlägget skrivs ”Well that’s all you need to celebrate Uruguay’s Independence Day her in Sweden…

Motpartens yttrande

Philipson Söderberg AB beklagar det inträffade och har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet.

Måttfullhetskravet syftar enligt Marknadsdomstolen till att säkerställa att marknadsföringen inte medverkar till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av alkohol och inte heller bidrar till en positiv inställning till bruket av dessa varor. Samtidigt måste konsumenter få relevant produktinformation. Det har i avsnitt 4.3 i Rekommendationen förtydligats med att reklamtext ska ge en saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda produkten. AGM har tidigare funnit att det inte är tillåtet med konsumtionsuppmaningar i alkoholreklam.

Enligt god affärssed vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter finns det ett begränsat utrymme att rekommendera en viss alkoholdryck till ett särskilt tillfälle. Den nu påtalade annonsen ger dock intryck av att mottagaren ska fira Uruguays nationaldag genom att konsumera en drink bestående av Fernet Branca och Cola. Därigenom görs en tydlig konsumtionsuppmaning vilket inte är förenligt med alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Vidare är det som huvudregel inte förenligt med måttfullhetskravet att återge människor i alkoholreklambild. Det föreligger inte skäl att i nu aktuellt fall frångå huvudregeln och inlägget (bilden) strider därför mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen strider mot alkohollagen har den inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman