Ärende nr AGM 28/15                                                                                              2016-01-15

Motpart: Janake wine group AB

Saken: Vilseledande marknadsföring

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammat marknadsföring av alkoholdryck genom en annons i tidningen Expressen. I annonsen återges en beskrivning av vinet i form av ett citat efter vilket hänvisning görs till ”DN” (utan närmare angivelse än så). AGM har gjort den preliminära bedömningen att det rört sig om en uppgift från en recensent i tidningen Dagens Nyheter och AGM har bett Janake wine group AB att inkomma med uppgift om tidpunkt för recensionen ifråga.

Motpartens yttrande

Bolaget har uppgivit att på grund av ett förbiseende har en gammal recension legat kvar efter byte av annons. Felet är nu åtgärdat och bolaget beklagar det inträffade. Syftet har inte varit att vilseleda någon. Bolaget ser även över övriga annonser.

Skälen för beslutet

Uppgifter från recensenter utgör värdefull konsumentupplysning i valet mellan olika produkter. Recensionerna har ett starkare genomslag än näringsidkarens ”egna” påståenden och det är naturligtvis viktigt att konsumenten kan lita på att citerade uppgifter är korrekta. Enligt Marknadsdomstolens praxis ställs också extra höga krav på vederhäftighet vid s.k. intygsreklam. I Rekommendationen kommer det nyss nämnda till uttryck bland annat genom kravet på att uppgifter från recensenter ska vara aktuella.

Det är i förevarande fall utrett att det i den påtalade marknadsföringen funnits en uppgift från en recension i tidningen Dagens Nyheter samt att recensionen ifråga inte är aktuell. Annonsen följer således inte Rekommendationen och marknadsföringen har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman