Ärende nr AGM 32/21                                                                                              2021-08-20

 

Motpart: Altia Sweden AB

Saken: Alkoholreklam i sociala medier

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Amarula i ett inlägg på Instagram. I den påtalade reklamen återges texten ”Varma dagar kräver kalla drycker” illustrerat av en bild på drink innehållande Amarula.

Motpartens yttrande

Motparten har beklagat det inträffade.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

AGM anser att annonsen förvisso ger saklig information om användning av produkten inkl. länk till recept. Den nu påtalade texten uppfattas dock i sammanhanget som en uppmaning till alkoholkonsumtion vilket inte är förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

Då den påtalade marknadsföringen, genom sin utformning, strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet har den därmed inte följt god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman