Ärende nr AGM 17/14                                                                                              2014-11-19

Motpart: La Bottega delle Sorelle AB

Saken: Marknadsföring av vin

Bedömning
Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund
Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinerna Fillieri Rosso och Fillieri Rosato. Marknadsföringen har skett genom annons i nr 17 för 2014 för tidskriften Allt om mat.

I annonsen har återgivits bild på vinodling, berg och himmel. Vidare har informationstexten (varningstexten) befunnits utgöra ca tre procent av den totala annonsytan.

Motpartens yttrande
La Bottega delle Sorelle AB uppger, som det får förstås, att bolaget beställt annonsen av en extern leverantör och att det är leverantören ifråga som är ansvarig.

Skälen för bedömningen
Ansvarig för marknadsföringen
Primärt ansvarig för en annons är avsändaren till marknadsföringen ifråga, i förevarande fall bolaget La Bottega delle Sorelle AB. Därutöver kan, jämlikt 23 § marknadsföringslagen, även andra hållas ansvariga. Det innebär dock inte att avsändaren undgår ansvar utan denne är alltid ansvarig för den marknadsföring som bolaget ifråga företar. Den invändning som lämnas om att någon annan är ansvarig kan således inte vinna bifall. La Bottega delle Sorelle AB är alltså ansvarigt för den påtalade marknadsföringen. 

Reklambild
Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Som bakgrund i annonsen återges bild på vinodling, berg och himmel. AGM anser därmed att annonsen strider mot 7 kap. 5 § alkohollagen genom att den avbildar annat än vad som är tillåtet.

Informationstext (varningstext)
Alkoholförordningens krav på hur varningstexten ska vara utformad återges under punkten 11.2 i Rekommendationen. Här framgår att informationstexten ska täcka tjugo procent av annonsens yta samt att texten ska tryckas med en typsnittsstorlek som medför att texten täcker största möjliga andel av det område som reserverats för den.

I den påtalade marknadsföringen har varningstexten utgjort cirka tre procent av annonsens yta. Den har därför inte utformats i enlighet med alkoholförordningen respektive Rekommendationen.

Av skälen ovan följer att marknadsföringen befunnits inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsman