Ärende nr AGM 23/12                                                                                              2012-06-18

Motpart: AMKA AB

Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Bedömning

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av vinet Dão. Marknadsföringen har skett genom en tidningsannons där annonsen återgivit bild på en förpackning mot en bakgrund av ett antal träd.

Motpartens yttrande

Bolaget uppger att det efter AGMs skrivelse upphör med den påtalade marknadsföringen

Skälen för bedömningen

Utformningen av bilder i alkoholreklam är reglerad genom 7 kap. 5 § alkohollagen. Här framgår att bilder i alkoholreklam endast får återge:

–          varan eller råvaror som ingår i varan,

–          enstaka förpackningar eller,

–          varumärke eller därmed jämförligt kännetecken.

Marknadsdomstolen har i ett vägledande avgörande slagit fast att ”Bestämmelsens utformning och bakomliggande motiv lämnar enligt Marknadsdomstolens mening mycket lite utrymme, om ens något, för en extensiv tolkning av bestämmelsen som skulle innebära att återgivning av annat än det som exemplifieras i bestämmelsen vore tillåtet”.

Mot bakgrund av vad Marknadsdomstolen uttalat så synes utrymmet för vad som kan återges i bild i princip uteslutande räknas upp i lagtexten. AGM anser dock för sin del att även ett glas med den marknadsförda drycken bör anses tillåtet.

I den nu påtalade annonsen återges bild på ett antal träd, något som enligt lagtexten inte är tillåtet. Marknadsföringen strider därför mot 7 kap. 5 § alkohollagen och den har därmed inte varit i överensstämmelse med god affärssed.

Mattias Grundström
Alkoholgranskningsm